موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نیک نوید پارس:ارائه دهنده خدمات حفاظتی و مراقبتی دارای رتبه ۱ از مرکز انتظام ناجا

آدرس:تهران – خیابان وصال شیرازی – پلاک ۱۷ – واحد ۶

تلفن : ۵۰-۶۶۹۶۷۸۴۹

 E-mail: nnpars_co@yahoo.com

www.niknavid.com

 موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نیک نوید پارس:ارائه دهنده خدمات حفاظتی و مراقبتی دارای رتبه ۱ از مرکز انتظام ناجا

آدرس:تهران – خیابان وصال شیرازی – پلاک ۱۷ – واحد ۶

تلفن : ۵۰-۶۶۹۶۷۸۴۹

 E-mail: nnpars_co@yahoo.com

www.niknavid.com