۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰
Foto

راهبرد اصلی یگان ویژه، بازدارندگی با بهره گیری از پشتوانه مردمی

Foto

محبوبیت پلیس ناشی از رویکرد مردم داری و خدمتگزاری است

Foto

تقویت تعاملات پلیس و سازمان های متولی مبارزه با جرایم اقتصادی

Foto

امنیت زائران اربعین از مهم ترین اولویت های ناجا است