۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

آشنایی با مرکز انتظام

Foto


آشنایی با مرکز انتظام

1) مرکز خدمات حفاظتی و مراقبتی که اختصاصاً (( مرکز انتظام )) نامیده می شود، بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور در تابعیت نیروی انتظامی کشور جمهوری اسلامی ایران ( معاونت انتظامی ) تشکیل و به عنوان متولی امور خصوصی سازی و سازماندهی و مسئولیت سیاستگزاری و خط دهی طرح نگهبان محله را بر عهده دارد.

2 ) شرح وظایف و مأموریت مرکز انتظام

الف ) مأموریت : نظارت و کنترل و اعمال مدیریت و تدوین خط مشی کلی و صدور مجوز تأسیس برای مؤسسات و شرکتهای متقاضی ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی، و شرکتهای تهیه و توزیع و نصب و پشتیبانی کننده سیستم های حفاظتی، و همچنین ساماندهی و تفکیک شرکتهای که نگهداری از تأسیسات و تأمین نیروی انسانی می نمایند از شرکتهای خدمات حفاظتی و مراقبتی، و تعامل با واحدهای انتظامی بر حسن عملکرد آنها.

ب) وظایف کلی:

1- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های لازم به منظور پیشبرد اهداف خصوصی.

2- تهیه و تنظیم و ارائه آئین نامه ها و دستور العمل ها مربوط به نحوه فعالیت شرکت ها و مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و پیگیری تصویب و ابلاغ آنها.

3- تهیه و تدوین چگونگی تعامل و نحوه ارتباط این شرکت ها با واحد های انتظامی.

4- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و مشخص نمودن نحوه اجراء و توجیه شرکت ها و مؤسسات.

5- نظارت بر اجراء صحیح برنامه های آموزشی شرکت ها و همچنین برگزاری آزمون از دانش آموختگان  و صدور گواهینامه جهت آنها.

6- تهیه و فیلم و نوار آموزشی و انتشار نشریات، بولتن ها و خبرهای نوبه ای.

7- بررسی تقاضاهای واصله متقاضیان تأسیس شرکت ها از نمایندگی های، استان ها و پیگیری تصویب آن در مراجع مربوطه.

8- اعلام صدور مجوز فعالیت برای متقاضیان به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت خصوصی.

9- ارزیابی عملکرد شرکت ها و ارائه راه کارهای مناسب برای افزایش کارایی و کارآمدی این شرکت ها و مؤسسات حفاظتی و مراقبتی.

10- تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به نمایندگی های مرکز انتظام استان و شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی در سراسر کشور.

11- بررسی پیرامون خدمات انتظامی قابل واگذاری به شرکت های خصوصی برابر ضوابط و ارائه به مراجع ذیربط.

12- نظارت بر عملکرد نمایندگی های مرکز انتظام استان و شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی از طریق کنترل و بازرسی های منظم و نامنظم.

13- نظارت بر عملکرد شرکت ها و قراردادهای منعقده آنان.

14- بررسی و رسیدگی به شکایات، تخلفات شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی.

15- نظارت بر عملکرد نمایندگی های مرکز انتظام در استان ها.ز نمایندگی های، استان ها و پیگیری تصویب آن در مراجع مربوطه.