۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

مصاحبه ای باآقای شهرابی مدیربازرسی مؤسسه

Foto


بازرسی نقطه ای است که همه مدیران در سطوح  مختلف باید وجود آنرا مغتنم شمارند چون ابزار حسن مدیریت است، مدیران دلسوز و دارای هدف از اینکه چشم ها و گوش هایی در دستگاه با هوشیاری کامل بکارشان نظارت می کنند و نقاط ضعف و قوت را مشاهده و منعکس می کنند استقبال می کنند. در امور بازرسی شناخت دقیق از موضوع و محیط بازرسی و نیز قوانین و مقررات حاکم به آن، یکی از مهم ترین باید های بازرسی کارآمد و مؤثر است.

بازرسی در مؤسسه نیک نوید پارس به سه روش زیر انجام می پذیرد:

1- بازرسی مستمر: این بازرسی به صورت عادی و مداوم براساس سیاست ها و خط مشی کلی مؤسسه انجام می پذیرد.

2- بازرسی فوق العاده : این بازرسی بر اساس ضرورت و گزارش های واصله صورت می پذیرد.

3- بازرسی موردی : این بازرسی سرزده و موردی از یک مقر خاص صورت می پذیرد.

در بازرسی ها 3 موضوع مورد ارزیابی قرار می گیرد:

1- محاسن 2- معایب 3- نواقص

بازرسی مستمر معمولاً بر محور شکل ظاهری افراد صورت می گیرد که معایب مشهود برای هر بازدیدکننده ای قابل لمس بوده، لذا در این مرحله از کار هدف روشن شدن وضعیت ظاهری کارکنان از نظر حضور به موقع در محل کار، استفاده از لباس و تجهیزات مصوب، هوشیاری لازم در هنگام نگهبانی، نظافت و پاکیزگی محل و تناسب ظاهری با محل مأموریت، توان جسمی، روحی و روانی می باشد.