۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

سیستم اعلام سرقت

Foto


بخش اعلام سرقت :

 ویژه فروشگاه ها، مراکز اداری ، تجاری ، کشاورزی ، دامداری ، تاسیساتی

چشمهای الکترونیکی

1-2-الف) بیم

1-2-ب)ویژن

1-2-ج) رادار و بی سیم

2-2 دستگاه مرکزی : بی سیم ، کدینگ ،

3-2 اجاره سیستمهای اعلام سرقت برای مدت محدود .