۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

سیستم کنترل تردد

Foto


دربهای اتوماتیک الکترونیکی :

دربهای اتوماتیک

۱-۴-الف)ضدسرقت

۱-۴-ب) ۲لنگه

۱-۴-ج) کرکره

۱-۴-د)شیشه ای

۵) سیستمهای ترکیبی و تمام اتوماتیک

۶) کنترل تردد :

 ویژه فروشگاه ها ، تولیدیها  و مراکز تجاری

۱-۶  قفلهای ضدسرقت ، قفلهای ضدبرش ، قفلهای هوشمند، قفلهای آلیاژی

۲-۶ ورود و خروج پرسنل

۳-۶ ورود و خروج کالا