نیک نوید پارس - دوره آموزش حفاظتی مراقبتی - مجلس - 1401

گزارش تصویری آموزش – مجلس 1401

گزارش تصویری از دوره آموزشی در مجلس – سه ماهه چهارم 1401 پیرو دستور رئیس پلیس پیشگیری ف .ا تهران بزرگ مبنی بر آموزش توجیهی بدو و حین خدمت، این موسسه نسبت به برگزاری جلسات آموزشی در سه ماهه چهارم سال 1401 توسط مدیر اجرایی اقدام نموده است.

Read More
نیک نوید پارس

موسسه خدمات حفاظتی مراقبی نیک نوید پارس

موسسه خدمات حفاظتی مراقبی نیک نوید پارس توسعه روزافزون و رشد فزاینده جمعیت همراه با تنوع عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … شرایط اجتماعی پیچیده ای را رقم زده است که بعضا زمینه ارتکاب جرایم را در اجتماع فراهم می آورد . تلاش نیروی انتطامی همراه با به کارگیری نیروهای مکمل از بخش خصوصی راهکاری…

Read More