شرکت ارتباطات زیرساخت

«شرکت ارتباطات زیرساخت» پیرو سیاستها و برنامه های کلان نظام جمهوری اسلامی و در راستای ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تاسیس شد. این شرکت به عنوان شرکتی مستقل از شرکت مخابرات ایران به فعالیت خود ادامه داد. اما این استقلال، روندهای تاریخی را طی نمود.

شرکت طرح و توسعه تلفن ایران

شرکت طرح و توسعه تلفن ایران به عنوان هسته اولیه تشکیل شرکت ارتباطات زیرساخت کنونی است. این شرکت بر اساس مصوبه 2134 مورخ 68/4/4 تاسیس شد و با طی مراحل قانونی اساسنامه و تشکیل هیئت مدیره خود را پیگیری کرد . پس از حدود ده سال فعالیت در عرصه مخابرات و ارتباطات به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1378/10/15 نام شرکت از طرح و توسعه تلفن ایران به طرح و توسعه شبکه های مخابراتی تغییر یافت.

شرکت ارتباطات زیرساخت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/5/83 بنا به پیشنهاد شماره 13898/100 مورخ 1383/5/14 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و مصوبه شماره 76016/190 مورخ 82/4/24 شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده یک قانون مذکور با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی ( ثبت شده به شماره 18347 ) به شرکت زیرساخت موافقت نمود .

متعاقب تصویب موضوع تغییر نام شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی به این شرکت  هیئت مدیره آن به وسیله مجمع عمومی به تاریخ 1383/7/26 اقدامات لازم قانونی در جهت شکل دهی هیئت مدیره انجام شد .

اساسنامه این شرکت در راستای توجه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی تغییر کرد و به صورت شرکت مستقل و زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 1387/8/26 و با نامه شماره 29217/30/87 در چهار فصل و 36 ماده به تصویب شورای نگهبان رسید.

شرکت نیک نوید پارس از پیمانکاران این شرکت است.

ایرانسل

Leave a Comment